2023.02.24 Waltek 测试:WTZ23F02024327M
2023.02.25 Waltek 测试:WTZ23F02011813X1M
2022.10.26 Waltek 测试:WTZ22F10209452M
2023.03.03 Intertek 测试:CRS-2023-HAIR-05CN